Khadi

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯ

ಖಾದಿ ಮತು ್ತ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಘಟಕಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ನೈಜ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಉತ್ಕ್ರಷ್ಟ ವಸು ್ತಗಳು, ಜೀವನಾತ್ಮಾವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲಾ ವಸು ್ತಗಳು ಈ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ ್ಪನ್ನಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನತೆಯ ಅದರಲು ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕಾಂಕೆ ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸಿದ್ದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಖಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟೆ ್ಟ ಅಬಿ üವೃದಿ ü್ದಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾರುಕಟೆ ್ಟ ಪೈಪೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಪೇಕೆ ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸದ, ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರನ್ನು / ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟೆ ್ಟಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಲಾಗುತಿ ್ತದೆ.

ವಸು ್ತಪ್ರದರ್ಶಗಳು:

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ವಸು ್ತಪ್ರದರ್ಶಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಈ ವಸು ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ವಸು ್ತಗಳು ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವೀಕಿ ್ಷಸಲು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಸು ್ತಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ ್ತದೆ.