Khadi

ಖಾದಿ

ಖಾದಿವಲಯ

‘ಖಾದಿ’ ಎಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ನೂಲಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನೇಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತ್ರ. ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸಬುದಾರರು ರಾಜ್ಯದ ಹಳಿ ್ಳಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾದಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಖಾದಿ’ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಳೆ ಖಾದಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಖಾದಿ, ಉಣೆ ್ಣ ಖಾದಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿವಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹ ಸೇರಿª

ಖಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಖಾದಿ ಆಯೋಗದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:05-02-2004 ರ ಅನ್ವಯ ಖಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಂ+, ಂ, ಃ, ಅ & ಮತು ್ತ ಆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತು ್ತ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 107 ಖಾದಿ ಸಂಘ: ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೊಂದಿರುವ ಚರಕಗಳು / ಮಗ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸಬುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಜೂರಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆz sÀರಿಸಿ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ. ಉದ್ಯಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಗೀಕರಣ
A+ A B C D
1 ಹತ್ತಿ ಖಾಡಿ 36 4 13 9 7 3
2 ಸಿಲ್ಕ್ ಖಾದಿ 23 8 6 3 05 1
3 ವುಲೆನ್ ಖಾದಿ 43 0 14 19 10 -
4 ಪಾಲಿವಾಸ್ಟ್ರಾ ಖಾದಿ 05 01 03 01 01 0
ಒಟ್ಟು 107 13 36 32 22 4