CONSTITUTION OF THE BOARD

ಮಂಡಳಿಯ ಸಂವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

BOARD MEMBERS Click here